#1 in veilig & duurzaam bestrijden

Luxan - Houtwormmiddel

17,95

Luxan – Houtwormmiddel Luxan Houtinsecticide-P bestrijdt houtworm en andere houtaantastende insecten zoals huisboktor. Eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen. 1 liter
Aantal stuks 2 – 3 4+
Prijs 17,50 17,05

Luxan – Houtwormmiddel

Luxan Houtinsecticide-P houtwormmiddels bestrijd houtworm en andere houtaantastende insecten. Bij juiste toepassing voorkomt het middel gedurende lange tijd heraantasting. Je kunt dit houtwormmiddel zelf aanbrengen met een kwast, roller of met een drukspuit.

Gebruiksaanwijzing Luxan Houtwormmiddel

Maak het te behandelen houtwerk eerst schoon, en ontdoe het van stof, boormeel en vuil. Doe dit in droge staat.  Bij aantasting door de huisboktor (Hylotrupus bajulus) is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel als mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand.

Alvorens het hout met dit houtwormmiddel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Alle noodzakelijke werkzaamheden aan het hout (schuren, zagen etc) moeten worden afgerond voordat de behandeling met het product wordt gestart. Luxan houtwormmiddel dient in onverdunde vorm te worden aangebracht.

Luxan houtwormmiddel voor preventief gebruik

Op het te behandelen oppervlak 125 gram per m² (dit is 158 ml per m²) van het houtwormmiddel opbrengen door middel van het bestrijken met een kwast, verfroller of drukspuit. De frequentie voor preventief gebruik is één tot twee keer gedurende de leenduur van het hout.

Luxan houtwormmiddel voor curatief (onschadelijk maken van houtworm) gebruik

Op het te behandelen oppervlak 250 gram per m² (dit is 316 ml per m²) van het middel opbrengen door middel van het bestrijken met een kwast, verfroller of drukspuit. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Frequentie: één tot twee keer gedurende de levensduur van het hout.

Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) dient een professioneel houtwormbestrijder ingeschakeld te worden.

Attentie:

Het verdient aanbeveling periodiek en in elke geval circa 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen dan het hout eventueel plaatselijk opnieuw te behandelen met Luxan houtwormmiddel.

Toegelaten gebruik van Luxan houtwormmiddel

Toegestaan is uitsluitend het niet-professioneel gebruik als preventief en curatief houtwormmiddel voor het behandelen van hout voor het voorkomen en bestrijden van houtaantastende insecten. Het middel mag uitsluitend binnen en onder het dak worden toegepast. Alleen toegestaan op hout binnen een constructie met gebruiksklasse 1.

Luxan houtwormmiddel kan toegepast worden met:

 • Drukspuit
 • Kwast
 • Roller

Draag altijd beschermende kleding zoals een overall en een ademhalingsmasker.

Voorzorgsmaatregelen houtwormmiddel

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Na inslikken onmiddellijk een arts waarschuwen.
 • Geen braken opwekken.
 • Achter slot en grendel bewaren.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke of bijzonder afval.

Gevarenaanduidingen houtwormmiddel

 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 • Zeer giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bij gebruik van een drukspuit, niet spuiten boven ooghoogte.

Aanvullende etiketelementen

 • Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
 • Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkt dit middel alleen in een geventileerde ruimte en verlaat de ruimte na behandeling voor minimaal 3 uur. Laat de ruimte 24 uur ventileren.

 • Werkzame stof: Permethrin.
 • Toelatingsnummer: NL-0016852-0000
 • Gehalte: 0,22 %

Gebruik dit bestrijdingsmiddelen altijd veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie! Zie voor toepassing en gebruik het wettelijk gebruiksvoorschrift/gebruiksaanwijzing. 

Tips en Advies over zelf houtworm bestrijden op deze link.