#1 in veilig & duurzaam bestrijden

Professionele Mos en groen reiniger

19,96

Sale!

Professionele Mos en groen reiniger

Zeer effectief

Mos-en Groenreiniger is een speciaal reiniging product ontwikkeld voor het reinigen groene aanslag op (rieten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating, en het is veilig voor elke ondergrond. 1:10 tot 1:40 te verdunnen met water wat deze mos en groenreiniger spotgoedkoop in gebruik maakt.  Per liter

Heb je hier ook aan gedacht?

Andere suggesties…

Professionele Mos en groen reiniger

Zeer effectieve Mos en Groen reiniger. Doordat je dit product kunt verdunnen van 1:10 tot zelfs 1:40 is het goedkoop in gebruik. 

Mos-en Groenreiniger is een geregistreerd product en heeft toelatingsnummer 15087 N.

 1. Het te behandelen oppervlak met de aanbevolen oplossing van 1:10 tot 1:40 inspuiten (met lage druk, grove druppel, of (met borstel) inwassen.
 2. Wacht minimaal 2 tot 3 weken, indien het een droge periode betreft, nadien afspuiten met gepaste druk water (indien noodzakelijk).
 3. Bij zware vervuiling, herhaal de behandeling (indien noodzakelijk)
 • Altijd verwerken boven de 8℃, en niet in de volle zon of op een hete ondergrond.
 • Voorkom dat het product het oppervlaktewater bereikt. 
 • Saneert de ondergrond tot diep in de poriën van de ondergrond en werkt bovendien sterk preventief. 
 • Is spaarzaam in gebruik en maakt in veel gevallen schrobben en/of borstelen overbodig. 
 • Veroorzaakt geen kleurverandering van het behandelde materiaal. Tast glas, (natuur)steen, beton, riet, trespa, gegalvaniseerde materialen, hout, aluminium, kunststoffen, RVS, rubber, chroom en verf, niet aan.
 • 100% biologisch afbreekbaar.

Waarschuwing : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Nevel, spuitnevel niet inademen.

Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen-GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

Veiligheidsinformtieblad op verzoek verkrijgbaar.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of een mengsel ervan

 • Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.
 • Gebruik explosieveilige apparatuur.
 • Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
 • Contact met de huid en de ogen vermijden.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen

Ook handig bij jouw bestelling